تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - ضمایر فاعلی

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

ضمایر فاعلی

یکشنبه 21 بهمن 1386

ضمایر رفع

 صرف ضمایر در زبان فارسی به این صورت است: من، تو، او، ما، شما، ایشان.

یعنی: اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع. 

اما در عربی ضمایر چهارده صیغه میباشند و عبارتند از:

هُوَ (آن یکمرد)

أنْتَ (تویکمرد)

هُما (آن دومرد)

أنْتُما (شما دومرد)

هُمْ (آن مردان)

أنْتُم (شما مردان)

هِیَ (آن یکزن)

أنْتِ (تو یکزن)

هُما (آن دوزن)

أنْتُما (شما دوزن)

هُنَّ (آن زنان)

أنْتُنَّ (شما زنان)

أنَا (من)

نَحْنُ (ما)

توجه: برای حفظ کردن این ضمایر بهتر است بصورت چهارتا چهارتا تمرین شود؛ یعنی: چهار مفرد، چهار مثنی، چهار جمع.

چهار مفرد (هُوَ، هِیَ، أنْتَ، أنْتِ)

چهار مثنی (هُما، هُما، أنْتُما، أنْتُما)

چهار جمع (هُمْ، هُنَّ، أنْتُم، أنْتُنَّ)

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 24 بهمن 1386 - 06:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]