تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم - شناخت ریشه فعل و ضمایر فاعلی

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

شناخت ریشه فعل و ضمایر فاعلی

پنجشنبه 25 بهمن 1386

ضمایر فاعلی

 

همراه چهارده صیغه ماضی حروف زایدی وجود دارد که در زیر طرز ساخت آنها بیان شده است.

فَعَلَ + ــ = فَعَلَ

فَعَلَ + ا = فَعَلا

فَعَلَ + وا = فَعَلُوا

فَعَلَ + تْ = فَعَلَتْ

فَعَلَ + تا = فَعَلَتا

فَعَلَ + نَ = فَعَلْنَ

فَعَلَ + تَ = فَعَلْتَ

فَعَلَ + تُما = فَعَلْتُما

فَعَلَ + تُمْ = فَعَلْتُمْ

فَعَلَ + تِ = فَعَلْتِ

فَعَلَ + تُما = فَعَلْتُما

فَعَلَ + تُنَّ = فَعَلْتُنَّ

فَعَلَ + تُ = فَعَلْتُ

فَعَلَ + نا = فَعَلْنا

حروف زاﺋدی که از فعل جدا کردیم بنام ضمایر متصل فاعلی یا بطور اختصار ضمایر فاعلی مینامند. ضمناً دو صیغه فَعَلَ و فَعَلَتْ ضمیر فاعلی آن دومستتر میباشد. همچنین تاء ساکن که به فَعَلَتْ چسبیده است، ضمیر فاعلی نیست بلکه علامت تأنیث میباشد.[ پنجشنبه 25 بهمن 1386 - 08:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]