تبلیغات
آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

آموزش زبان عربی برای درك مفاهیم قران كریم

طریقه تجزیه اسم

چهارشنبه 14 بهمن 1388

تجزیه

برای تشخیص اسم از فعل و فعل از اسم دو راه وجود دارد:

1_ از راه شناختن علامتهای اسم و فعل

2_ از راه تجزیه اسم و فعل

همانطور كه در قبل ذكر شد برای اسم و فعل حركات و علائم خاصی وجود دارد كه از طریق آنها می‌توان این دو كلمه را از هم تمییز داد.

هرگاه علامتهای تنوین( ً‌  ٌ ٍ ) و حركت جرّ بر روی آخرین حرف كلمه‌ای قرار بگیرد و یا دارای الف و لام(اَلْ) باشد آن كلمه اسم خواهد بود. مانند: الله، الرَّجُل، رسولاً، بابُ البَیْتِ، عبدُ اللهِ

هرگاه آخرین حرف كلمه‌ای به وسیله یكی از عوامل(بحث عوامل در مبحث نحو می‌باشد) مجزوم باشد آن كلمه فعل خواهد بود. مانند: قُلْ، اِضْرِبْ، لِتَعْلَمْ، لَمْ یَكُنْ، لَمْ یولَدْ

تجزیه اسم و فعل برای فراگیری زبان عربی بسیار مؤثر است و باید دانش پژوهان با سعی تمام تجزیه كلمات را بنحو احسن فرا بگیرند كه لازمه آن خوب آموختن مباحث علم صرف است.

آنچه در اینجا در مورد تجزیه گفته می‌شود جهت اطلاع از كم و كیف تجزیه است چراكه اولا تجزیه كلمات بسیار وسیعتر از این اجمال است دوم اینكه آنچه در ذیل می‌آید ممكن است برای مبتدی كمی ناآشنا باشد اما با پیگیری این مباحث كاملا با آن انس خواهد گرفت.

تجزیه در اصطلاح علم صرف عبارت است از مجموعه اشتقاق و شكلهای مختلف یك كلمه كه دارای معیارهای خاص خود است و باید آن معیارها را با كلمه مورد نظر تطبیق داد.

تجزیه اسم

معیارهای تجزیه اسم عبارتند از:

1_ نوع كلمه(اسم، فعل، حرف)

2_ نوع اسم(منظور نامی است كه علمای علم صرف برای اسم مورد نظر تعیین كرده‌اند مانند: اسم اشاره، ضمیر، اسم آلت، اسم جنس و...)

3_ تعداد(مفرد، مثنی، جمع)

4_ جنس(مذكر یا مؤنث)

5_ معرب یا مبنی: هر اسمی كه حركت حرف آخر آن در اثر عامل تغییر نماید به آن اسم معرب گفته می‌شود مانند: جاءَ الرَجُلُ، رَأیْتُ الرَجُلَ، نَظَرْتُ الی الرَجُلِ با توجه به مثال حركت حرف لام در كلمه الرجل تغییر كرده است، پس این كلمه معرب است.

هرگاه در اثر عامل حرف آخر اسم  تغییر نكند و در ظاهر آن تغییری حاصل نگردد به آن اسم مبنی گفته می‌شود مانند: یَنَْفَعُ ذالِكَ، رَأیْتُ ذالِكَ، نَظَرْتُ الی ذالِكَ با توجه به مثال حركت حرف آخر كلمه ذالك تغییر نكرده است كه اصطلاحا به این نوع كلمات مبنی گفته می‌شود.

6_ نكره یا معرفه: (نكره یعنی ناشناس و معرفه یعنی شناخته‌شده) بطور كلی همه اسماء مبنی معرفه هستند و در اسم‌های معرب تنوین علامت نكره بودن اسم است و الف و لام در ابتدای اسم نشانه معرفه بودن آن اسم می‌باشد.

7_ متصرف یا غیر متصرف: به اسمی متصرف گفته ‌می‌شود كه دارای مشتقات و شكلهای مختلف از یك ریشه باشد، به گفته دیگر هرگاه از ریشه اسمی بتوان؛ مفرد، مثنی، جمع، نسبة الیه و كوچك نمودن ساخت آن اسم متصرف است. مانند: الْبَیْت(خانه) الْبَیْتان(دو خانه) الْبُیوت(خانه‌ها) الْبَیْتیّ(خانه‌ای) الْبُیَیْت(خانه كوچك) و غیر متصرف آن اسمی است كه فقط یك شكل دارد مانند: مَنْ(كسی كه) هُوَ، ها، عِنْدَ، ذالِكَ كه همیشه به یك صورت ظاهر می‌شوند.

8_ جامد یا مشتق: مشتق عبارت از آن اسمی است كه از ریشه فعلی ساخته شده باشد و دارای وزن مشخص باشد در اینجا فقط وزنهای مشتقات را نام می‌بریم(اسم فاعل-فاعل-، اسم مفعول-مفعول-، صفت مشبّهه-فَعیل-، صیغه مبالغه-فَعّال، فَعول، فِعال-، افعل تفضیل-اَفْعَل-، مصدر-از طریق كتب لغت قابل شناسایی است-، اسم زمان و مكان-مِفْعَل، مَفْعِل-، اسم آلت-مِفْعال- و اسم فعل-به كتب لغت مراجعه شود-).[ چهارشنبه 14 بهمن 1388 - 06:51 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [] [+]

ضمایر متصل مفعولی

جمعه 26 بهمن 1386

ضمایر مفعولی

همانطور که از اسم این ضمایر پیداست آنها بعنوان مفعول در زبان عربی بکار میروند، ضمایر مفعولی دو نوع است: 1- ضمایر متصل مفعولی 2- ضمایر منفصل مفعولی

1- ضمایر متصل مفعولی: ضمایری هستند که بعنوان مفعول بعد از فعل بکارمیروند و تعداد آنها چهارده تا میباشد و در ذیل با معانی ذکر شده اند:

هُ  (آن یک مرد را)

هُما  (آن دو مرد را)

هُمْ  (آن مردان را)

ها  (آن یک زن را)

هُما  (آن دو زن را)

هُنَّ  (آن زنان را)

کَ  (تو یک مرد را)

کُما  (شما دو مرد را)

کُمْ  (شما دو مرد را)

کِ  (تو یک زن را)

کُما  (شما دو زن را)

کُنَّ  (شما زنان را)

یَ  (مرا)

نا  (ما را)

همانطورکه در بالا مشاهده میشود تعدادی از این ضمایر از نظر نوشتاری مانند ضمایر فاعلی هستند اما کاربرد آنها با هم متفاوت است.[ جمعه 26 بهمن 1386 - 02:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]

شناخت ریشه فعل و ضمایر فاعلی

پنجشنبه 25 بهمن 1386

ضمایر فاعلی

 

همراه چهارده صیغه ماضی حروف زایدی وجود دارد که در زیر طرز ساخت آنها بیان شده است.

فَعَلَ + ــ = فَعَلَ

فَعَلَ + ا = فَعَلا

فَعَلَ + وا = فَعَلُوا

فَعَلَ + تْ = فَعَلَتْ

فَعَلَ + تا = فَعَلَتا

فَعَلَ + نَ = فَعَلْنَ

فَعَلَ + تَ = فَعَلْتَ

فَعَلَ + تُما = فَعَلْتُما

فَعَلَ + تُمْ = فَعَلْتُمْ

فَعَلَ + تِ = فَعَلْتِ

فَعَلَ + تُما = فَعَلْتُما

فَعَلَ + تُنَّ = فَعَلْتُنَّ

فَعَلَ + تُ = فَعَلْتُ

فَعَلَ + نا = فَعَلْنا

حروف زاﺋدی که از فعل جدا کردیم بنام ضمایر متصل فاعلی یا بطور اختصار ضمایر فاعلی مینامند. ضمناً دو صیغه فَعَلَ و فَعَلَتْ ضمیر فاعلی آن دومستتر میباشد. همچنین تاء ساکن که به فَعَلَتْ چسبیده است، ضمیر فاعلی نیست بلکه علامت تأنیث میباشد.[ پنجشنبه 25 بهمن 1386 - 08:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]

افعال سالم و طریقه صرف آن

سه شنبه 23 بهمن 1386

افعال سالم

ابتدا با طرز ساختن افعال سالم آشنا می‌شویم سپس به مبحث افعال غیر سالم می‌پردازیم.

افعال در زبان عربی چهارده صیغه میباشند که شش صیغه آن غایب و شش صیغه آن مخاطب و دو صیغه آن متکلم نامیده میشود.

توجه: افعال ثلاثی بر وزن فَعَلَ میباشد.

صرف چهارده صیغه افعال سالم در زمان ماضی

شــــش صیـــغه غایــــب

فَعَلَ

فَعَلا

فَعَلُوا

فَعَلَتْ

فَعَلَتا

فَعَلْنَ

شـــش صیــــغه مخـــاطـب

فَعَلْتَ

فَعَلْتُما

فَعَلْتُمْ

فَعَلْتِ

فَعَلْتُما

فَعَلْتُنَّ

دو صیـــغه متکــــلم

فَعَلْتُ

فَعَلْنا

توجه: برای حفظ این چهارده صیغه بهتر است بصورت چهارتا چهارتا تمرین شود، یعنی: (چهارمفرد، چهارمثنی، چهارجمع)

(فَعَلَ، فَعَلَتْ، فَعَلْتَ، فَعَلْتِ)

(فَعَلا، فَعَلَتا، فَعَلْتُما، فَعَلْتُما)

(فَعَلُوا، فَعَلْنَ، فَعَلْتُمْ، فَعَلْتُنَّ)[ سه شنبه 23 بهمن 1386 - 08:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 24 بهمن 1386 - 06:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]

مقدمه

یکشنبه 21 بهمن 1386

وبلاگ مبسم الله الرحمن الرحیم

برای كلیه ره پویا طریق حق شناسی مستدل است كه بدون آشنایی با زبان عربی و صرف و نحو امكان استفاده از مفاهیم حیات بخش قرآن كریم غیر ممكن است و بر این اساس تمام كسانی كه از كمالات الهی بهره مند شده اند اعتراف كرده اند كه از چشمه جوشان و پر فیض قرآن كریم به آن كمالات نایل آمده اند لذا بر تمام آرزومندان به رستگاری و دوستداران درك زبان وحی لازم و مبرهن است كه كمر همت را بسته و با آشنایی با زبان وحی خود را در معرض تابش انوار تابناك الهامات غیبی قرار دهند، همچنانكه خداوند در قرآن می فرماید: وَنُنَزّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْعالَمینَ.

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]

حرکتها درزبان عربی

یکشنبه 21 بهمن 1386

نقش حركات در زبان عربی

دانستن اعراب و حركت در زبان عربی بسیار مهم است لذا باید ابتدا با حركتهای مختلف كه در این زبان استفاده می‌شود آشناشد.

حركات دو نوع هستند:

۱-   ساده:   َ  ِ  ُ     ْ    ّ

۲-   تنوین: ـًــٍــٌـ

به این حركت ـًـ   تنوین نصب گفته می‌شود

به این حركت ـٍـ  تنوین جر گفته می‌شود

به این حركت  ــٌـ تنوین رفع گفته می‌شود

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]

انواع کلمه در زبان عرب

یکشنبه 21 بهمن 1386

کلمات در زبان عربی:

در زبان عربی كلمه بر سه نوع است: 1- اسم 2- فعل 3- حرف

اسم عبارت است از: هر كلمه‌ای كه فاقد زمان باشد، مانند: درخت (شَجَر)، زمین (الاَرْض)، كتاب، محمد، خدا و...

فعل عبارت است از: هر كلمه‌ای كه دارای زمان انجام كار باشد، مانند: رفتم (ذَهَبْتُ)، می‌گویی (تَقولُ)، می‌نویسیم (نَكْتُبُ).

حرف عبارت است از: هر كلمه‌ای كه فاقد معنی مستقل باشد، مانند: فی(در)، اِلی(بسوی)، لا(نه)، كَ(مانند) و... .

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]

ضمایر فاعلی

یکشنبه 21 بهمن 1386

ضمایر رفع

 صرف ضمایر در زبان فارسی به این صورت است: من، تو، او، ما، شما، ایشان.

یعنی: اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع. 

اما در عربی ضمایر چهارده صیغه میباشند و عبارتند از:

هُوَ (آن یکمرد)

أنْتَ (تویکمرد)

هُما (آن دومرد)

أنْتُما (شما دومرد)

هُمْ (آن مردان)

أنْتُم (شما مردان)

هِیَ (آن یکزن)

أنْتِ (تو یکزن)

هُما (آن دوزن)

أنْتُما (شما دوزن)

هُنَّ (آن زنان)

أنْتُنَّ (شما زنان)

أنَا (من)

نَحْنُ (ما)

توجه: برای حفظ کردن این ضمایر بهتر است بصورت چهارتا چهارتا تمرین شود؛ یعنی: چهار مفرد، چهار مثنی، چهار جمع.

چهار مفرد (هُوَ، هِیَ، أنْتَ، أنْتِ)

چهار مثنی (هُما، هُما، أنْتُما، أنْتُما)

چهار جمع (هُمْ، هُنَّ، أنْتُم، أنْتُنَّ)

 [ یکشنبه 21 بهمن 1386 - 07:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 24 بهمن 1386 - 06:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| احمد چراغی ] [آموزشی و تخصصی , ] [+]